Contract en cao

Hoe zit het met de fasen in mijn contract?

Als je voor Logistic Force aan het werk gaat, word je ingedeeld in het fasensysteem van de cao voor uitzendkrachten. Het fasensysteem kent 4 fases, namelijk fase 1-2, fase 3 en fase 4. Bij aanvang van je dienstverband start je altijd in fase 1-2. Ben je in dienst gekomen bij Logistic Force vóór 02-01-2022? Dan duurt deze fase 78 gewerkte weken. Ben je in dienst gekomen, of kom je in dienst na 02-01-2022 bij Logistic Force? Dan duurt deze fase 52 gewerkte weken. In deze periode kun je een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten aangeboden krijgen. Na het voltooien van fase 1-2 én voortzetting van de werkzaamheden, stroom je door naar fase 3. In deze fase kun je in 3 jaar tijd 6 bepaalde tijd contracten aangeboden krijgen. Na het voltooien van fase 3 én voortzetting van de werkzaamheden stroom je door naar fase 4. In deze fase ben je werkzaam onder een onbepaalde tijd contract.

Hoe onderteken ik mijn contract?

Na het bevestigen dat alle inschrijfgegevens in orde zijn, wordt je contract opgesteld. Dit wordt je via de mail toegestuurd en kun je vervolgens gemakkelijk digitaal ondertekenen. Na de ondertekening ontvang je automatisch een mail met in de bijlage je ondertekende contract.

Waar vind ik mijn contract?

Je vindt als medewerker je contract in de Force Portal app. Zodra je voor ons aan de slag gaat, ontvang je hier automatisch een inlog van met instructies en uitleg.

Welke cao is op mij van toepassing?

Logistic Force is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Dit betekent dat op alle flexkrachten die werkzaam zijn voor Logistic Force de cao voor uitzendkrachten van toepassing is.

Medewerkers

Ik voel mij gediscrimineerd. Wat nu?

Wil je melding doen van ongewenste omgangvormen? Dan kun je hiervoor terecht bij de vertrouwenspersoon van Logistic Force.
Klik hier voor meer informatie.

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

Heb je een klacht over Logistic Force? Dat is vervelend en in dat geval horen we graag wat er niet goed is gegaan. Hiervoor hebben we een speciale klachtenprocedure. Klik hier voor meer informatie.

Pensioen

Hoeveel pensioen bouw ik op?

Hoeveel pensioen je opbouwt, hangt af van het pensioenfonds waaraan Logistic Force pensioenpremie voor jou afdraagt. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen pensioenreglement. Zodra je aangemeld bent bij het pensioenfonds, stuurt het pensioenfonds je een bevestiging van deelname en aanvullende uitleg over de pensioenregeling. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vind je een actueel overzicht van het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd en kun je tevens zien wanneer je pensioen krijgt.

Bouw ik pensioen op?

Logistic Force valt onder de werkingssfeer van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Dit betekent dat wij verplicht zijn om voor onze flexkrachten pensioen af te dragen aan StiPP, conform de regelingen en voorwaarden van StiPP. Voor een aantal entiteiten van Logistic Force hebben wij dispensatie ontvangen van StiPP. Dit betekent dat wij voor de flexkrachten, die in dienst zijn bij andere entiteiten, mogelijk pensioenpremie afdragen aan andere pensioenfondsen dan StiPP. Indien dit het geval is, dan gelden er ook andere regelingen en voorwaarden voor het pensioen. Dit kan onder andere invloed hebben op de hoogte van de pensioenafdracht voor zowel jou als flexkracht, als Logistic Force en de termijn waarop je als flexkracht deel kan nemen aan de pensioenregeling. Indien dit bij jou het geval is, dan informeren wij jou daarover voorafgaand aan de start van je dienstverband.

Salaris en vergoedingen

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

De jaaropgaven worden ieder jaar in de maand februari verstrekt.

 

Op welke wijze wordt mijn uurloon bepaald?

De opdrachtgever waar je voor aan het werk gaat, bepaalt aan de hand van jouw vaardigheden, ervaringsjaren, diploma’s en certificaten in welke loonschaal en loontrede van de opdrachtgever jij ingeschaald wordt.

Ontvang ik hetzelfde loon als een werknemer die rechtstreeks in dienst is bij de opdrachtgever?

In de CAO voor uitzendkrachten is bepaald dat een flexkracht hetzelfde loon dient te ontvangen als een werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst bij de opdrachtgever, ook wel de inlenersbeloning genoemd. De inlenersbeloning bestaat uit de volgende 6 componenten: 1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal; 2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting; 3. Toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren, ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden; 4. Initiële loonsverhoging; 5. Kostenvergoeding (voor zover Logistic Force deze vrij van loonheffingen en premies kan uitbetalen); 6. Periodieken.

Tot wanneer kan ik uiterlijk declaraties insturen?

Je kunt jouw declaraties van de voorgaande week insturen tot maandag 10.00 uur. Hierna sluit de portal voor de declaraties. Alle declaraties die je na voorgenoemde deadline doorvoert, gaan mee met de eerstvolgende declaratiecyclus.

Hoe declareer ik mijn gewerkte uren?

Wanneer je voor Logistic Force werkt, doe je dit makkelijk via de digitale ‘Force Portal’. Zodra je aan de slag gaat ontvang je hier instructies en uitleg voor via de mail.

Ik heb een vraag over mijn loonstrook. Waar kan ik terecht?

De vestiging draagt er zorg voor dat jouw declaraties juist, tijdig en volledig worden verwerkt. Bij vragen over je loonstrook, kun je contact opnemen met de vestiging waarvoor je werkzaam bent.

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

We hebben een handige betalingskalender. Hier vind je voor 2024 wanneer de salarissen betaald worden! Download ‘m hier of bekijk ‘m hieronder.

Waar vind ik mijn loonstrook?

Je loonstroken vind je als Logistic Force medewerker gemakkelijk terug in de Force Portal app. Zodra je aan de slag gaat ontvang je hier een inlog voor met instructies en uitleg.

Waar vind ik mijn jaaropgave?

Je vindt je jaaropgave net als je loonstroken in de Force Portal app. Als flexmedewerker van Logistic Force heb je hiervoor een inlog en instructies ontvangen via de mail.

Verlof en vakantie

Heb ik recht op kort verzuim of buitengewoon verlof?

Als flexkracht heb je altijd recht op kort verzuim / bijzonder verlof. Dit is zo geregeld in de cao voor uitzendkrachten. De wijze waarop je kort verzuim / bijzonder verlof uitbetaald krijgt, hangt af van het soort overeenkomst dat je hebt. Ben je werkzaam onder een uitzendovereenkomst met uitzendbeding? Dan krijg je bij elke loonuitbetaling, bovenop je loon een vaste compensatie uitbetaald voor kort verzuim / bijzonder verlof, ongeacht of er op dat moment sprake is van een situatie, waarin je op basis van de cao voor uitzendkrachten, normaliter aanspraak zou kunnen maken op kort verzuim / bijzonder verlof. Dit betekent wel dat er geen kort verzuim / bijzonder verlof uren uitbetaald worden, indien er zich een situatie voordoet, waarin je normaliter aanspraak zou kunnen maken op kort verzuim / bijzonder verlof. Ben je werkzaam onder een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding? Dan krijg je wel kort verzuim / bijzonder verlof uren uitbetaald. Afhankelijk van de situatie, word bepaalt op welk type verlof en aantal uur je recht hebt.

Krijg ik uitbetaald tijdens feestdagen?

In de cao voor uitzendkrachten is vastgelegd dat je een feestdagvergoeding krijgt op de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koningsdag of een daarvoor in de plaats tredende dag en Bevrijdingsdag in lustrumjaren, mits je normaliter ook op de dag zou werken waarop de feestdag valt. Is het niet duidelijk of je op de feestdag zou werken (bijvoorbeeld als je wisselende diensten werkt)? Dan bepalen we bepalen we het recht op feestdagvergoeding door te kijken of je de periode van 13 weken direct voorafgaand aan de betreffende feestdag, minimaal 7 keer op de betreffende dag in de week werkzaam bent geweest. Indien dit het geval is, dan krijg je een feestdagvergoeding uitbetaald. Heb je nog geen 13 aansluitende weken voorafgaand aan de feestdag gewerkt, maar heb je meer dan de helft van het aantal weken dat gewerkt is, gewerkt op de betreffende feestdag, dan krijg je ook een feestdagvergoeding uitbetaald.

Hoeveel verlof bouw ik op?

Bij een volledig gewerkte werkmaand, bouw je 16 3/4 verlofuren op. De uitzondering hierop zijn vakantiewerkers, voor hen geldt een andere verlofopbouw.

Hoe kan ik vakantie-uren aanvragen?

Je vakantie-uren kun je aanvragen via de vestiging. Zij zorgen ervoor dat dit in de planning wordt verwerkt. Het opnemen van je vakantie-uren doe je via de digitale Force Portal app. Je kunt ze invoeren op het urenbriefje van de desbetrefende week.

Ziekte en verzuim

Ik wil mij beter melden. Waar kan ik dat doen?

Als je weer in staat bent om je werkzaamheden te hervatten, meld je je beter via de digitale casemanager van Acture (via de link in sms) of telefonisch bij Acture 024–890 94 70.

Heb ik recht op kort verzuim of buitengewoon verlof?

Als flexkracht heb je altijd recht op kort verzuim / bijzonder verlof. Dit is zo geregeld in de cao voor uitzendkrachten. De wijze waarop je kort verzuim / bijzonder verlof uitbetaald krijgt, hangt af van het soort overeenkomst dat je hebt. Ben je werkzaam onder een uitzendovereenkomst met uitzendbeding? Dan krijg je bij elke loonuitbetaling, bovenop je loon een vaste compensatie uitbetaald voor kort verzuim / bijzonder verlof, ongeacht of er op dat moment sprake is van een situatie, waarin je op basis van de cao voor uitzendkrachten, normaliter aanspraak zou kunnen maken op kort verzuim / bijzonder verlof. Dit betekent wel dat er geen kort verzuim / bijzonder verlof uren uitbetaald worden, indien er zich een situatie voordoet, waarin je normaliter aanspraak zou kunnen maken op kort verzuim / bijzonder verlof. Ben je werkzaam onder een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding? Dan krijg je wel kort verzuim / bijzonder verlof uren uitbetaald. Afhankelijk van de situatie, word bepaalt op welk type verlof en aantal uur je recht hebt.

Ik ben ziek. Waar moet ik mezelf ziekmelden?

Als je ziek bent en daardoor niet in staat bent om te werken, geef je dit telefonisch, voor aanvang van de werkzaamheden en uiterlijk voor 09.00 uur door aan de vestiging van Logistic Force en aan het bedrijf waar jij de werkzaamheden verricht.

Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer in staat bent het werk te verrichten, dan meld je dit bij de vestiging van Logistic Force en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden.

Een ziekmelding moet altijd telefonisch en persoonlijk worden gedaan, ziekmeldingen per Whatsapp of E-mail worden niet geaccepteerd.

Digitale casemanager van Acture

De uitvoering van de verzuimbegeleiding wordt verzorgd door Acture. Je ontvangt een link per sms waarin je aangeeft hoe het met je gaat en hoe lang je verwacht ziek te zijn. Je bent verplicht dit in te vullen.

Ook heb je telefonisch contact met de intercedent van de vestiging.