Algemene Voorwaarden Logistic Force Academy

Algemene verkoopvoorwaarden Logistic Force Academy BV

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Logistic Force Academy BV en iedere wederpartij.

1.2 Onder ‘de wederpartij’ en ‘de opdrachtgever’ wordt verstaan: iedere (rechts-)persoon, en diens vertegenwoordiger en/of gemachtigde en/of erfgenaam en/of (rechts-)opvolger, die in het kader van een (nog af te sluiten) overeenkomst deze voorwaarden ontvangt en/of met deze voorwaarden heeft ingestemd.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Offertes en overeenkomst

2.1 Alle door Logistic Force Academy BV mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebrachte aanbiedingen en offertes geschieden vrijblijvend en zijn gedurende 30 dagen van kracht. Aanvaarding van een aanbieding of offerte is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Wanneer sprake is van een elektronische aanvaarding door de opdrachtgever, heeft de aanvaarding pas gelding nadat deze door Logistic Force Academy BV is bevestigd. Aanbiedingen en offertes kunnen wegens gewijzigde omstandigheden tot 5 dagen na ontvangst van bericht van aanvaarding door Logistic Force Academy BV worden herroepen.

2.2 Voor fouten in de offertes of aanbiedingen is Logistic Force Academy BV niet aansprakelijk. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor (onduidelijkheden in) de door hem verstrekte informatie waarop de offertes en aanbiedingen worden gebaseerd. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie verstrekt.

3. Opleidingen en lesmateriaal

3.1 Logistic Force Academy BV spant zich naar beste vermogen in om de met de opdrachtgever overeengekomen opleidings- of trainingsdoelstellingen te realiseren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede verstaan doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en rechten ten aanzien van know how, ter zake van door Logistic Force Academy BV bij de nakoming van de overeenkomst ontworpen en/of vervaardigde zaken, lesmaterialen en anderszins ter beschikking gestelde zaken of diensten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot aanbiedingen, offertes, ontwerpen, tekeningen,

afbeeldingen, modellen, databestanden, programmatuur en dergelijke, bij Logistic Force Academy BV. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen.

3.2 De in lid 1 vermelde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Logistic Force Academy BV niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.

3.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om merk- en of handelsnaamaanduidingen en/of andere op de zaken en/of verpakkingen vermelde informatie te verwijderen, wijzigen of beschadigen. Voorts is het de opdrachtgever niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen of schade toe te brengen aan de door Logistic Force Academy BV geleverde zaken.

3.4 Logistic Force Academy BV garandeert niet dat de zaken geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en Logistic Force Academy BV vrijwaart de opdrachtgever niet ter zake van schade die eventueel ten gevolge van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden mocht ontstaan.

3.5 De opdrachtgever garandeert dat terzake de door hem aan Logistic Force Academy BV, in verband met de door Logistic Force Academy BV uit te voeren werkzaamheden, aangeleverde tekeningen, modellen, afbeeldingen, programmatuur e.d., de intellectuele eigendomsrechten bij de opdrachtgever en/of diens licentiegevers rusten. De opdrachtgever vrijwaart desnodig Logistic Force Academy BV in en buiten rechte voor alle claims en aanspraken die derden krachtens wet en/of regelgeving geldend kunnen maken en/of terzake van schade die ten gevolge van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden mocht ontstaan.

3.6 Bij overtreding door de opdrachtgever van hetgeen in dit artikel is bepaald, is de opdrachtgever aan Logistic Force Academy BV een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 50.000,00, onverminderd het recht van Logistic Force Academy BV op volledige vergoeding van alle door Logistic Force Academy BV gemaakte kosten ten deze.

4. Annuleren en/of wijzigen opdracht

4.1 De opdrachtgever kan opdrachten tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag schriftelijk annuleren. Lesgeld is dan niet verschuldigd. Eventuele overige kosten, waaronder doch niet uitsluitend overeengekomen bedragen voor ontwikkeling van lesmaterialen en examens en voorbereiding, blijven wel verschuldigd. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de schriftelijke annulering door Logistic Force Academy BV bepalend.

4.2 Indien de opdrachtgever de opdracht niet (tijdig) annuleert is dient het lesgeld, alsook alle overige kosten, waaronder doch niet uitsluitend kosten voor lesmateriaal en examen, volledig te worden voldaan. Dit is ook het geval als de deelnemer zonder opgave van reden niet verschijnt of als de opdrachtgever een opdracht voortijdig beëindigt.

4.3 Een in overleg tussen partijen tot stand gekomen tussentijdse wijziging van de opdracht geldt als een nieuwe opdracht. Partijen gaan voor de nieuwe opdracht een nieuwe overeenkomst aan onder gelijktijdige beëindiging van de bestaande opdracht.

4.4 De opdrachtgever mag tot 7 werkdagen vóór aanvang van een opleiding of training in de plaats van de opgegeven deelnemer een ander voor die opleiding of training opgeven, mits die persoon aan de toelatingsvereisten voor de opleiding of training en het eventueel af te leggen examen voldoet. Logistic Force Academy BV brengt voor deze wijziging aan de opdrachtgever € 25,00 aan administratiekosten (per mutatie) in rekening. Voor examens van CBR/CCV geldt een afwijkende termijn van 15 werkdagen. Naast de administratiekosten worden in dat geval ook de extra kosten van CBR/CCV bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

4.5 Logistic Force Academy BV behoudt zich het recht voor om opleidingen te annuleren of te verplaatsen. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de opdracht te annuleren. Logistic Force Academy BV is niet gehouden tot vergoeding van dientengevolge direct of indirect geleden schade van de opdrachtgever. De opdrachtgever is geen lesgeld of andere kosten verschuldigd.

4.6 Indien een lesdag na aanvang van de opleiding of training door overmacht aan de zijde van Logistic Force Academy BV niet door kan gaan, zorgt Logistic Force Academy BV voor een andere lesdag. Logistic Force Academy BV is niet gehouden tot vergoeding van dientengevolge direct of indirect geleden schade van de opdrachtgever. Deze vervangende lesdag wordt niet aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Facturering en betaling

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden worden opgelegd. De door Logistic Force Academy BV in rekening te brengen kosten worden verhoogd met de wettelijke verschuldigde omzetbelasting.

5.2 Logistic Force Academy BV heeft het recht de door haar gehanteerde prijzen en tarieven aan te passen.

5.3 Betaling van facturen van Logistic Force Academy BV geschiedt zonder korting of verrekening giraal door middel van storting op een door Logistic Force Academy BV aangewezen bankrekening. Het moment waarop betalingen worden bijgeschreven is bepalend. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

5.4 De betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Indien betalingen niet, dan wel niet geheel en/of niet tijdig worden verricht. Verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Ingeval van verzuim is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factu(u)r(en) tot het moment van algehele voldoening een contractuele rente van 1% per kalendermaand of gedeelte daarvan verschuldigd.

5.5 Indien het verschuldigde lesgeld (inclusief de overige kosten, zoals kosten voor lesmateriaal en examen) niet tijdig en volledig is voldaan, volgt uitsluiting van deelname. Alsdan blijft het lesgeld, alsook alle overige kosten, waaronder doch niet uitsluitend kosten voor lesmateriaal en examen, alsook eventuele contractuele rente, evenwel volledig verschuldigd.

5.6 Indien het examengeld apart in rekening wordt gebracht en dit niet uiterlijk voor aanvang van het examen is betaald, volgt uitsluiting van het examen. Alsdan blijven de (examen)kosten, alsook eventuele contractuele rente, evenwel volledig verschuldigd.

5.7 Voor bepaalde opleidingen of trainingen heeft de opdrachtgever onder voorwaarden recht op een bijdrage van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (SOOB) of van het Europees Sociaal Fonds (ESF) via SOG. De opdrachtgever blijft het volledige lesgeld aan Logistic Force Academy BV verschuldigd indien de aan SOOB of ESF gevraagde bijdrage - om welke reden dan ook - niet wordt toegekend.

5.8 De opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is op het moment dat hij in verzuim geraakt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De wederpartij die handelt als consument is pas buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat hij vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen overeenkomstig het besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012: - 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste EUR 2.500,00 van de vordering; 

- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende EUR 2.500,00 van de vordering;

- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende EUR 2.500,00 van de vordering;

- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende EUR 190.000,00 van de vordering;

- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van EUR 6.775,00

- met een minimum van EUR 40,00.

Alle te maken gerechtelijke kosten komen voor rekening van de in verzuim verkerende opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijk kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, die het liquidatietarief te boven gaan.

5.9 De opdrachtgever is niet gerechtigd enige vordering op Logistic Force Academy BV te verrekenen met de vorderingen van Logistic Force Academy BV op de opdrachtgever, noch op basis daarvan enige betalingsverplichting jegens Logistic Force Academy BV op te schorten.

6. Geheimhouding

6.1 Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Logistic Force Academy BV heeft haar medewerkers deze geheimhoudingsplicht opgelegd. De opdrachtgever is verplicht dat evenzo te doen bij haar medewerkers.

6.2 Logistic Force Academy BV mag, met in achtneming van artikel 6.1 publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichtte werkzaamheden. Hiervoor heeft Logistic Force Academy geen voorafgaande toestemming nodig van de opdrachtgever.

6.3 De opdrachtgever verplicht zich om tijdens de loop van het project, alsmede in een periode van 12 maanden daarna, geen medewerkers van Logistic Force Academy BV direct hetzij indirect of op enigerlei wijze in dienst te nemen of te werk te stellen. Mocht binnen voornoemde termijn in het kader van artikel 9a Waadi toch een medewerker van Logistic Force Academy BV in dienst treden bij de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever gehouden aan Logistic Force Academy BV tenminste de wervingskosten te voldoen die zij zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.

6.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 6.1. en artikel 6.3. verbeurt de opdrachtgever een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opvorderbare boete van EUR 5000,00 per overtreding en een bedrag van EUR 5000,00 voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Logistic Force Academy BV in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

7. Ontbinding, opschorting en schadevergoeding

7.1 Ingeval Logistic Force Academy BV omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen, de opdrachtgever ondanks verzoek daartoe van Logistic Force Academy BV geen of onvoldoende zekerheid voor nakoming van de overeenkomst stelt, in geval van overlijden, faillissement, surséance van betaling, ondercuratelestelling van de opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van diens bedrijf, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.2 Logistic Force Academy BV is, in gevallen als in lid 1 bedoeld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of het niet-uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, een en ander onder gehoudenheid van de opdrachtgever de hierdoor door Logistic Force Academy BV geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen het met de overeenkomst samenhangende te factureren bedrag, alsmede gederfde winst.

8. Overmacht

8.1 Indien Logistic Force Academy BV door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op betaling door de opdrachtgever van hetgeen Logistic Force Academy BV reeds heeft geleverd dan wel heeft gepresteerd voordat er sprake was van een overmachtssituatie, danwel is Logistic Force Academy BV gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten. Ingeval door Logistic Force Academy BV voor de mogelijkheid van opschorting wordt gekozen, blijft zij gerechtigd, bij voortduren van de overmachtssituatie, de overeenkomst alsnog geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Logistic Force Academy BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Logistic Force Academy BV is nimmer gehouden tot vergoeding van direct of indirect geleden schade voortvloeiend uit of ontstaan door (gebreken aan) geleverde zaken of diensten of ontstaan door niet correct gegeven adviezen, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid.

9.2 Aansprakelijkheid van Logistic Force Academy BV is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van het in het kader van de overeenkomst geleverde zaken en/of verrichte diensten. Bij duurovereenkomsten zal de totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de (pro rata) factuurwaarde van de drie maanden voorafgaand aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis. In geen geval zal de totale vergoeding van schade meer bedragen dan het bedrag dat onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt.

9.3 Logistic Force Academy BV is niet aansprakelijk voor de door haar werknemers of door werknemers van door Logistic Force Academy BV in te schakelen derden aan de opdrachtgever of derden van de opdrachtgever toegebrachte schade uit welken hoofde dan ook veroorzaakt.

9.4 In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, bedrijfsstoring, gegevensverlies of vermindering of gevolgschade door welke oorzaak dan ook, daaronder begrepen reputatieschade, omzetderving, winstderving en vertragingen in de productie en/of levertijd van zaken en diensten uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5 Adviezen worden door Logistic Force Academy BV gegeven naar beste weten en kunnen. Logistic Force Academy BV geeft geen garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip behaald zal worden.

9.6 De opdrachtgever vrijwaart Logistic Force Academy BV voor schade van derden als gevolg van door hem aan Logistic Force Academy BV gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie.

9.7 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een voertuig dat toebehoort aan de opdrachtgever of deelnemer, zorgt de opdrachtgever ervoor dat dit voertuig zonder gebreken en in goede staat ter beschikking staan. Ook zorgt de opdrachtgever voor voldoende verzekering van dat voertuig, daaronder begrepen de motorvoertuigen WA-verzekering. Logistic Force Academy BV is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die aan of vanwege het voertuig ontstaat.

9.8 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van materialen, hulpmiddelen, apparaten of een locatie die toebehoren aan de opdrachtgever of deelnemer, zorgt de opdrachtgever er voor dat deze zonder gebreken en in goede staat ter beschikking staan. Ook zorgt de opdrachtgever voor voldoende verzekering ter zake. Logistic Force Academy BV is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die aan of vanwege deze materialen, hulpmiddelen, apparaten of locatie ontstaat.

9.9 Indien de opdrachtgever de aan enig werk of opdracht verbonden risico’s door verzekering aan derden overdraagt, is hij gehouden Logistic Force Academy BV te vrijwaren voor verhaal door deze derden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Logistic Force Academy BV vervalt.

9.10 Alvorens Logistic Force Academy BV aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Logistic Force Academy BV zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.

9.11 Eén jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan vervalt het recht van de opdrachtgever om Logistic Force Academy BV aansprakelijk te stellen.

10. Meldingsplicht

10.1 In geval de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen of hij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is hij gehouden Logistic Force Academy BV daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door Logistic Force Academy BV in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Logistic Force Academy BV totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Logistic Force Academy BV gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.2 Door Logistic Force Academy BV geleverde zaken, die ingevolge lid 11.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

11.3 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Logistic Force Academy BV veilig te stellen.

11.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Logistic Force Academy BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11.5 Voor het geval Logistic Force Academy BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Logistic Force Academy BV en door Logistic Force Academy BV aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Logistic Force Academy BV zich bevinden en die zaken terug te nemen.

12. Diversen

12.1 Logistic Force Academy BV mag het haar door de opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is meegedeeld.

12.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, althans een gedeelte daarvan ingevolge geldende regelgeving nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De voorwaarde (of een gedeelte daarvan) die zijn gelding verliest wordt dan met goedvinden van de wederpartij omgezet in een geldig, ander, rechtens wel aanvaardbaar beding.

12.3 Logistic Force Academy BV is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

12.4 In het geval wijzigingen in de geldende regelgeving extra verplichtingen voor Logistic Force Academy BV tot gevolg zullen hebben met betrekking tot haar dienstverlening aan de opdrachtgever, dan zal Logistic Force Academy BV de overeenkomst na overleg met de opdrachtgever wijzigen.

13. Toepasselijk recht/geschillen

13.1 Op iedere rechtsverhouding tussen Logistic Force Academy BV en de opdrachtgever wordt bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing verklaard. Bij geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend de rechter van de plaats van vestiging van Logistic Force Academy BV bevoegd. 

Versie augustus 2016.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de diensten van Logistic Force? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Logistic Force Vestigingen

Chat // Kunnen wij u helpen?